FPPC Raises Gift Limit to $440 (01/2013)

FPPC Raises Gift Limit to $440